AVTOVAZ produces millionth car on its B0 assembly line

AVTOVAZ produces millionth car on its B0 assembly line - car production figures - industrial subsidies - CMF-B-LS platform